e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Atipik Post-COVID Sekeli: Bronektazi [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 112-115 | DOI: 10.5505/respircase.2022.32704

Atipik Post-COVID Sekeli: Bronektazi

Emine Afin
Bolu Abant zzet Baysal niversitesi zzet Baysal Eitim ve Aratrma Hastanesi, Bolu

Post- COVID pulmoner fibrozis ve tromboemboli geliimine dair ok sayda yayn olmasna ramen, bronektazi geliimi ile ilgili literatrde snrl sayda yayn ve olgu sunumlar bulunmaktadr. Biz de bu almamzda post-COVID 11. ayda bronektazi sekeli saptanan olgumuzu sunmay amaladk. Krk dokuz yanda, erkek, diabetes mellitus ve hipertansi-yon tanl, non-smoker hasta, efor dispnesi ile ba-vurdu. On bir ay nce ar COVID-19 pnmonisi ve solunum yetmezlii ile hastanede 1,5 ay sreyle yat-rlarak izlenmiti. Favipiravir, pulse metilprednizolon ve geni spekturumlu antibiyotik verilen hastann invazif mekanik ventilatr ihtiyac olmamt ve sekon-der bakteriyel enfeksiyon saptanmamt. Toraks BTsinde eski BTleri ile kyaslandnda fibrotik dei-iklikler kaybolmasna ramen bronektazisinin sebat ettii grld. Gelecek yllarda bronektazi etyoloji-sinde ilk sorgulayacamz nedenlerden biri COVID-19 geirme yks olabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID- 19, broniektazi, post-COVID sekeli

Atypical Post-COVID Sequel: Bronchiectasis

Emine Afin
Bolu Abant zzet Baysal University zzet Baysal Training and Re-search Hospital, Bolu, Trkiye

Although there have been many studies determining the occurrence of post-COVID pulmonary fibrosis and thromboembolism, there are a limited number of studies and case reports in literature on the develop-ment of bronchiectasis. The present study presents a case of bronchiectasis sequel in the post-COVID 11th month. A 49-year-old male, non-smoker with diabe-tes mellitus and hypertension was admitted with exer-tional dyspnea. The patient had been followed up in the hospital 11 months earlier for 1.5 months with severe COVID-19 pneumonia and respiratory failure for which he was treated with Favipiravir, pulse methylprednisolone and broad-spectrum antibiotics. There was no need for invasive mechanical ventila-tion, and no secondary bacterial infection was de-tected. Compared to the previous CT, a chest CT revealed that bronchiectasis had persisted despite the disappearance of fibrotic changes. In the coming years, one of the first questions raised regarding the etiology of bronchiectasis may be the patients COVID-19 history.

Keywords: COVID- 19, bronchiectasis, post-COVID sequelEmine Afin. Atypical Post-COVID Sequel: Bronchiectasis. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 112-115

Sorumlu Yazar: Emine Afin, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale