e-ISSN 2147-2475
Cilt : 7 Sayı : 1 Yıl : 2023

Hızlı Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - Şubat 2018

OLGU SUNUMU
1.
İstiridye Mantarlarının Neden Olduğu Hipersensitivite Pnömonisi: Mantar İşçisi Akciğeri Olgusu
Hypersensitivity Pneumonitis Caused by Oyster Mushrooms: A Case of Mushroom Worker's Lung
Taha Tahir Bekçi, Mustafa Çalık, Burcu Yalçın
doi: 10.5505/respircase.2018.25901  Sayfalar 1 - 4
Mantar ticari üretimi yıl boyu kapalı iklimlendirilmiş ortamlarda emek yoğun şekilde yapılmaktadır. Kapalı ekim, işçilerde ekstrensek allerjik alveolitis olarak bilinen hipersensitivite pnömonisi gibi alerjik semptomlara yol açar. Yirmi üç yaşındaki erkek hastanın yakınmaları mantar üretim işine başladıktan sonra ortaya çıkmış. Hasta, üşüme, titreme, ateş, eklem ağrıları, cilt döküntüleri şikâyetiyle kliniğimize başvurdu. Hastanın anamnez, fizik muayene ve radyolojik incelenmesinde hipersensitivite pnömonisi düşünülerek medikal tedavi başlandı. Hastanın yakınmaları birkaç gün sonra geriledi. Birinci haftanın sonunda taburcu edildi. Hastalığın tanısında güçlüklerle karşılaşılsa da anamnez, fizik muayene ve radyolojik değerlendirmede akılda tutulmalıdır.
The commercial production of mushrooms is often carried out in indoor areas and controlled environments with intense labor performed throughout the year. Indoor cultivation can lead to allergic symptoms, such as extrinsic allergic alveolitis, also known as hypersensitivity pneumonitis, in workers. A 23-year-old male patient's symptoms emerged after beginning to work in mushroom cultivation. The patient was admitted to the clinic with complaints of chills, fever, joint pain, and a skin rash. Based on his medical history and a physical and radiographical examination, the patient was diagnosed as hypersensitivity pneumonitis and medical therapy was initiated. The patient's symptoms dis-appeared within a few days and he was discharged at the end of the first week. Given the difficulties in the diagnosis of disease, the patient’s professional history should always be kept in mind as well as medical history, physical examination, and radiographic evaluation.

2.
Metotreksat ile İlişkili Organize Pnömoni Tanısı Alan Psöriasis Olgusu
Patient Diagnosed with Organizing Pneumonia after Using Methotrexate for Psoriasis
Fatih Uzer, Hülya Dirol, İrem Hicran Özbudak
doi: 10.5505/respircase.2018.22932  Sayfalar 5 - 8
Psöriasis, genellikle benign karakterli, tekrarlayan ve kronik inflamatuar bir cilt hastalığıdır. Popülasyonun %2'sini etkiler. Genel popülasyondaki yüksek insidansa karşın pulmoner komplikasyon oldukça nadirdir. Psöriasis nedeniyle metotreksat kullanan bir hastada tanı koyduğumuz bir organize pnömoni olgusunu sunuyoruz.
Psoriasis is a recurrent chronic inflammatory skin disease. It affects some 2% of population. Despite the high incidence rate in the general population, pulmonary complications are rare. Presented here is a case of organizing pneumonia diagnosed in a patient using methotrexate for psoriasis.

3.
Malign Plevral Mezoltelyoma ve Santral Sinir Sistemi Metastazı: İki Olgu Sunumu
Malignant Pleural Mesothelioma and Central Nervous System Metastases: Report of Two Cases
Berna Akıncı Özyürek, Yurdanur Erdoğan, Meriç Ünver, Tuğçe Şahin Özdemirel, Funda Demirağ, Sadi Kaya
doi: 10.5505/respircase.2018.82687  Sayfalar 9 - 12
Malign plevral mezotelyoma (MPM)’de tanı esnasında uzak metastazlar nadiren görülür. Uzak metastaz hematojen yolla ya da komşuluk yoluyla olur. Santral sinir sistemi metastazı nadir görülür. Özellikle agresif tedaviler sonrasında nispeten surveyi uzayan hastalarda metastazlara daha sık rastlanır. Metastazlar sıklıkla serebral korteks, serebellum, intrakranial meninksler ve spinal kordda görülür. MPM' nin bütün histopatolojik tiplerinde görülebilir. Nadir görülmesi nedeniyle kranial metastaz saptanan malign mezotelyoma tanısı olan 2 olgumuzu sunmayı amaçladık.
At the time of diagnosis of malignant pleural mesothelioma (MPM), distant metastases are rare, but can occur through the hematogenous route or an adjacent route. Central nervous system (CNS) metastasis is rarely seen and the incidence is not known. Metastases occur more often in patients with relatively prolonged survival following aggressive treatment. Metastasis most often occurs in the cerebral cortex, cerebellum, intracranial meninges, or the spinal cord. CNS metastases can be seen in all histological types of MPM. Presently described are the cases of 2 patients diagnosed with malignant mesothelioma and in whom a rarely seen cranial metastasis was determined.

4.
Silika Maruziyetli Hastada PET/BT 'de Akciğer Kanserinin Nodal Yayılımını Taklit Eden Sarkoid Benzeri Reaksiyon: Olgu Sunumu
Sarcoid-Like Reaction Mimicking Nodal Spread of Lung Cancer in a Silica-Exposed Patient on Positron Emission Tomography/Computed Tomography: A Case Report
Feyza Şen, Ahmet Sami Bayram, Mehmet Karadağ, Elif Ülker Akyıldız
doi: 10.5505/respircase.2018.33600  Sayfalar 13 - 16
Malign pulmoner lezyonlarda mediastinal lenf nodu durumunun değerlendirilmesinde noninvaziv bir görüntüleme yöntemi olan PET/BT önemli bir ilk adım sayılmaktadır. Bununla birlikte yanlış pozitifliklere bağlı hatalı evre yükseltilmesi söz konusu olabilir. N evresinin belirlenmesi, tedavi planlama stratejisini etkileyebilecek son derece önemli bir durumdur. Silika maruziyeti olan bu olguyu akciğerindeki kitle karakterizasyonu için yapılan PET/BT’sinde karşılaşılan evreleme güçlüğü nedeniyle sunuyoruz. Yoğun FDG uptake’i gösteren kitlenin lobektomi sonrası histopatolojik olarak skuamöz hücreli kanser olduğu kanıtlanmasına rağmen beraberindeki kalsifiye olmayan hipermetabolik lenf nodlarının sarkoid benzeri reaksiyonu temsil eder şekilde nonkazeöz granülom ile uyumlu olduğu değerlendirildi. Bu tarz reaksiyonların önemi, ilk evreleme PET/BT’de ileri evreye yükseltilme ya da tedavi sonrası hastalık progresyonu olduğuna dair yanlış bir izlenim oluşturmasında yatmaktadır. Mediastinal lenf nodlarının benign nedenlerinden birisi olarak çelişkiye yol açan altta yatan meslek öyküsü ayrıca tartışılmıştır. PET/BT’nin yanlış pozitif olarak değerlendirilmemesi için tümör ile ilişkili sarkoid benzeri reaksiyonun farkındalığı gerekmektedir. Böyle bir durumda doğru evrelendirme için lenf nodlarının histolojik olarak konfirme edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.
As a noninvasive modality, Fluorine-18 Fluorodeoxyglucose (FDG) positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) is an important first step to assess mediastinal lymph node (LN) status in malignant pulmonary lesions. However, incorrect upstaging may occur due to false-positive results. Determining N stage is of utmost importance, and will affect the treatment planning strategy. Presently described is a staging challenge with PET/CT in a silica-exposed patient who was evaluated for characterization of a lung mass. The mass had an intense FDG uptake and proved to be squamous cell lung cancer (squamous cell carcinoma [SCC]) after a lobectomy. Histopathology revealed non-caseating granulomas representing sarcoidlike reaction (SLR) in non-calcified hypermetabolic mediastinal-hilar LNs. The significance of such reactions lies in how they can give a false impression of upstaging on the initial PET/CT or mimic disease progression after treatment. As an underlying clinical manifestation, occupational history is also discussed as a confounding factor for a benign cause of mediastinal lymphadenopathy. Awareness of tumor-related SLR is needed to avoid false positive PET/CT interpretation. To obtain histological confirmation of LNs for accurate staging in such a circumstance is also emphasized.

5.
Akciğer Dokusunda Aspire Edilen Yabancı Cismin Ultrasonografi ile Görüntülenmesi
Ultrasonographic Visualization of an Aspirated Foreign Body in Lung Tissue
Nalan Kozacı, Mustafa Avcı, Muharrem Özkaya
doi: 10.5505/respircase.2018.65882  Sayfalar 17 - 20
Acil servislerde ultrasonografi tanısal amaçlı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu olgu sunumunda aspire edilen yabancı cisim ve etrafında oluşturduğu inflamasyonun akciğer ultrasonografi ile görüntülenmesi anlatılmıştır.
Ultrasonography is widely used for diagnostic purposes in emergency departments. The visualization of an aspirated foreign body and the surrounding inflammation using lung ultrasonography is described in this case report.

6.
Desendan Nekrotizan Mediastinit: İki Olgu Sunumu
Descending Necrotizing Mediastinitis: Report of Two Cases
Fatih Meteroğlu, Menduh Oruç, Atalay Şahin, Burak Gül, Gönül Ölmez Kavak
doi: 10.5505/respircase.2018.46503  Sayfalar 21 - 25
Desenden nekrotizan mediastinit (DNM) nadir görülen, fakat yüksek oranda ölümcül seyreden bir durumdur. DNM, mediastendeki hayati organların etrafında nadir görülen enfeksiyöz bir hastalıktır. Zamanında tanı konulmaz ve uygun olarak tedavi edilmezse sonuç fatal olur. Tedavideki gecikme enfeksiyonun mediastene yayılmasına yol açar. Erken tanı, uygun antibiyoterapi ve cerrahi girişimle şifa olasıdır. Ağız tabanında kötü kokulu bir sıvının geldiğini ifade eden 37 yaşındaki erkek hasta 5 gün sonra ve kemikli et yemesi sonrası yutamama şikâyetiyle acile başvuran 57 yaşındaki erkek hasta 7 gün sonra yatırıldı. Her iki olgu gerekli laboratuvar ve radyolojik tetkikler sonrası acilden ameliyata alındı. Olguların tanılarındaki gecikmelerden sonra müdahale edildi. Müdahale sonrası takiplerde olgular şifa ile taburcu edildiler.
Descending necrotizing mediastinitis (DNM) is a rare but fatal progressive condition. DNM is infectious disease occurring in the tissues and structures of the mediastinum that spreads from the oral cavity and the neck. Unless it is diagnosed in a timely manner and properly treated, the outcome is fatal. Delay in treatment allows the infection to spread down to the mediastinum. Early diagnosis, appropriate antibiotherapy, and surgical intervention are necessary for a cure. Presently described are 2 cases: a 37-year-old man presenting with a fetid fluid discharge in his mouth ongoing for 5 days, and a 57-year-old man complaining of not being able to swallow after eating bony meat 7 days earlier. Both cases underwent surgery after the necessary laboratory and radiological procedures were performed in the emergency department. Though there was a delay in admission, both patients were discharged after an uneventful surgical intervention.

7.
Ektopik Paratiroid Adenomu: Nadir Bir Mediastinal Tümör
Ectopic Parathyroid Adenoma: A Rare Mediastinal Tumor
Orkide Kutlu, Mustafa Çalık, Cevdet Duran, Hıdır Esme, Omer Karahan
doi: 10.5505/respircase.2018.80958  Sayfalar 26 - 29
Primer hiperparatiroidizm (PHPT) genellikle soliter paratiroid adenomuna bağlıdır ve bu adenomların % 1'inde ektopik mediastinal yerleşim olduğu bildirilmiştir. Ektopik paratiroid adenomu tanısında Tc99m-MIBI sintigrafisi, yaklaşık % 100 duyarlılığı vardır; ancak tümörün preoperatif lokalizasyonu belirlenmesi için MR ve / veya BT görüntüleri ile birlikte değerlendirilmelidir. Genelde tedavisi sternotomi gerektirebilen servikal yaklaşım, nadiren de antero-lateral torakotomidir. Son zamanlarda özellikle viseral tümörlerde, video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile etkin ve rahat bir tedavi seçeneğidir. Bu yazıda, genel cerrahi tarafından yapılan total tiroidektomi ve paratiroidektomi ameliyatından sonra devam eden klinik ve laboratuvar hiperparatiroidizmli hastanın Tc-99m sintigrafisi ve SPECT ile belirlenen; lateral torakotomi ile başarılı eksize edilen mediastinal paratiroid adenomunu bildirmeyi amaçladık. Hasta L-tyroxine, kalsiyum ve D vitamini replasman tedavileri ile takip aşamasındadır.
Primary hyperparathyroidism is generally due to a solitary parathyroid adenoma and among those adenomas, 1% have been reported to have an ectopic mediastinal location. In the diagnosis of ectopic parathyroid adenoma, technetium-99m methoxyisobutylisonitrile scintigraphy is an imaging method with a sensitivity of approximately 100%; however, in preoperative localization of the tumor, it should be evaluated together with magnetic resonance imaging and/or computed tomography images. In general, the treatment necessitates a cervical approach that may require a sternotomy, though rarely, an anterolateral thoracotomy is warranted. Recently, especially in visceral tumors, an effective and comfortable treatment option has been defined with video assisted thoracoscopic surgery. The aim of this article was to report the successful excision of a mediastinal parathyroid adenoma with a lateral thoracotomic approach that was localized with Tc-99m MIBI scintigraphy and single-photon emission computed tomography imaging in a patient with ongoing clinical and laboratory findings of HPT after the first operation, in which a general surgical team performed a total thyroidectomy and parathyroidectomy. The patient is still in follow-up with L-thyroxine, calcium, and vitamin D replacement treatment.

8.
Kostal Bölgede Seyrek Rastlanılan Periosteal Kondrom
Periosteal Chondroma of the Rib: An Unusual Location
Cumhur Murat Tulay, Sadık Yaldız, Peyker Temiz
doi: 10.5505/respircase.2018.15046  Sayfalar 30 - 32
Periosteal kondrom, hiyalin kıkırdağın nadir karşılaşılan iyi huylu tümörüdür. Periosteal kondromlar, en sık uzun kemiklerin metafiz kısmında, el ve ayakların kısa tübüler kemiklerinde yer alır. Bu tümörün kosta yerleşimine literatürde çok az rastlanmaktadır. Biz burada, 55 yaşında, üç yıldan uzun süredir göğüs ağrısı ve şişliği olan ve rezeksiyonun patolojik sonucu periosteal kondrom gelen olguyu sunuyoruz.
Periosteal chondroma is a rare, benign tumor of hyaline cartilage. Periosteal chondroma is commonly found in the metaphysis of long bones or the small, tubular bones of the hands and feet. Periosteal chondroma arising in the rib is an extremely rare event. Described is the case of a 55-year-old patient with periosteal chondroma of the rib found after more than 3 years of thoracic pain.

9.
Etyolojisi İlginç bir Şilotoraks Olgusu
A Case of Chylothorax with Interesting Etiology
Nalan Ogan, Evrim Eylem Akpınar, Tevfik Kaplan, Gökçe Türker, Meral Gülhan
doi: 10.5505/respircase.2018.65807  Sayfalar 33 - 35
Şilotoraks, duktus torasikusun zarar görmesine bağlı şilöz sıvının lenfatik sistemden plevral boşluğa geçmesidir ve süt rengi sıvıda şilomikron formunda yüksek konsantrasyonda trigliserid içerir. Tanı için başlangıç testi plevra sıvı analizidir. Travmatik ve non-travmatik bir çok nedene bağlı olabilir. Bir ay önceki geçirdiği bronşit neden ile öksürük şikayeti olan ve şilotoraks saptanan olguda, dört yıl önce torakal vertebra kırığı nedeni ile ameliyat öyküsü de mevcuttu. Toraks bilgisayarlı tomografide, alt torakal vertebrada, operasyonda yerleştirilen fiksasyon çivisinin anteriora doğru kaydığı tespit edildi. Öykü, fizik muayene ve ileri tetkiklerle şilotoraksa neden olan diğer etiyolojik neden bulunamadı ve çökme kırığı ameliyatının geç komplikasyonu olduğuna karar verildi. Daha önce literatürde bu ilginç etiyolojik neden ile bildirilen benzer bir olgu bulunmaması nedeni ile sunulmuştur.
Chylothorax occurs when chylous fluid from the lymphatic system accumulates in the pleural space due to damage to the ductus thoracicus. The milky fluid contains a high concentration of triglycerides in the form of chylomicrons. The initial test for diagnosis is analysis of the pleural fluid. It may be associated with a number of traumatic and nontraumatic conditions. Chylothorax was diagnosed in a patient who underwent an operation for a thoracic vertebra fracture 4 years earlier who presented with bronchitis. Fixation pins in the lower thoracic vertebra inserted in the operation were observed on thorax computerized tomography. No other etiological cause for chylothorax was found based on the patient history, physical examination, or advanced examinations. It was decided that the collapse and fracture operation had a late complication. This case is presented as an interesting etiological cause of chylothorax as, to our knowledge, there is no similar case in the literature.

10.
Plevral Tutulumla Seyreden Sarkoidoz: Olgu Sunumu
Sarcoidosis Presenting with Pleural Involvement: A Case Report
Ali Kadri Çırak, Zeynep Öndeş, Nur Yücel
doi: 10.5505/respircase.2018.90532  Sayfalar 36 - 40
Sarkoidoz, nedeni bilinmeyen, en sık akciğerleri ve intratorasik lenf nodlarını tutan, multisistemik, non-kazeifiye granülomatöz bir hastalıktır. Literatürde plevra sıvısı görülme sıklığı %0-5 arasında bildirilmektedir. Tanı plevra biyopsisinde kazeifikasyon nekrozu içermeyen granülom gösterilmesi ve granülom yapan diğer nedenlerin dışlanması ile konulur. Eforla nefes darlığı ve kuru öksürük şikayetleri olan 77 yaşındaki kadın hastamızın plevral biyopsi ve BT eşliğinde transtorasik tru-cut biyopsi örneklerinde “nekroz içermeyen granülomatöz enflamasyon” saptadık. Giderek azaltılan dozlarda bir yıllık metilprednisolon tedavisiyle tama yakın iyileşme sağladığımız olguyu nadir görülmesi nedeniyle sunuyoruz.
Sarcoidosis is a multisystemic, granulomatous disease with particular involvement in the lungs and the intrathoracic lymph nodes. Pleural fluid has been reported to occur in 0% to 5% of the cases in the literature. Diagnosis depends on the presence of non-caseating granulomas in the biopsy sample and the exclusion of other possibilities. A 77-year-old woman with complaints of shortness of breath and a dry cough was found to have non-necrotizing granulomatous inflammation in pleural biopsy and computed tomography guided transthoracic Tru-Cut biopsy specimens. This was a rare case in which partial recovery was achieved through treatment with methylprednisolone for a year in reduced doses.

11.
Granülomatöz Hastalıklarda Ne, Nerede ve Nasıl?
What, Where and How in Granulomatous Diseases?
Tuğçe Gılman Oyman, Gülben Altan, Ayşe Baççıoğlu, Ayşe Füsun Kalpaklıoğlu
doi: 10.5505/respircase.2018.54265  Sayfalar 41 - 46
Akciğerin granülomatöz hastalıkları patolojik ve klinik açıdan ayırt edici tanısı zor olabilen durumlardır. Enfeksiyon dışı nedenlerden sarkoidoz, hipersensitivite pnömonisi ve enfeksiyöz olarak ise tüberküloz en sık görülenleridir. Burada granülomatöz akciğer hastalığı olup ayırt edici tanılarında zorluk yaşanan olgular uzun süreli takipleriyle sunuldu. Birinci olgu 64 yaşında kadın hasta, klinik ve radyolojik olarak hipersensitivite pnömonisi ve ikinci olgu ise 67 yaşında erkek hasta, patolojik olarak sarkoidoz ön tanıları konularak kortikosteroid kullanmaktaydı. Ancak, kortikosteroid altında klinik ve radyolojik progresyon olması üzerine yeniden tanısal araştırma yapıldı. Tekrarlanan bronkoskopik örneklemelerle ve farklı (PCR/BACTEC) tüberküloz kültürü yöntemleri kullanılarak Mycobacterium tuberculosis üremesi olması ile akciğer tüberkülozu tedavisi verildi. Sonuç olarak, bu olgular granülomatöz hastalıkların klinik, radyolojik ve patolojik açıdan benzerlik gösterebileceğini ve ayırt edici tanıda tüberküloz mikrobiyolojik tetkik tekrarının önemini göstermesi açısından ilginçtir.
Granulomatous diseases of the lung may be difficult to diagnose in both pathological and clinical aspects. The most common reasons for granulomatous lung are tuberculosis as an infectious source, and sarcoidosis or hypersensitivity pneumonia (HP) as non-infectious causes. Here, 2 cases of granulomatous lung disease that had been incorrectly diagnosed are described. The first was a 64-year-old female patient diagnosed as HP clinically and radiologically, and the second was a 67-year-old male diagnosed as sarcoidosis pathologically. Both had progression clinically and radiologically under corticosteroid treatment. Repeat bronchoscopic evaluation revealed Mycobacterium tuberculosis in the bronchial lavage polymerase chain reaction/BACTEC (Becton Dickinson and Co., Franklin Lakes, NJ, USA) cultures, and lung tuberculosis treatment was initiated for both patients. These cases are interesting in that granulomatous diseases may have similarities in clinical, radiological, and pathological features, and repetition of tuberculosis microbiological examination is important in the differential diagnosis.

12.
Akut Solunum Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Myastenik Kriz
A Rare Cause of Acute Respiratory Failure: Myasthenic Crisis
Mehmet Erdem Çakmak, Samet Er, Derya Ademoğlu, Hayriye Cankar Dal, Sema Sarı, Büşra Tezcan, Dilek Kazancı, Sema Turan
doi: 10.5505/respircase.2018.65902  Sayfalar 47 - 49
Miyastenia gravis, iskelet kaslarında güçsüzlük ve çabuk yorulma ile karakterize bir kas hastalığıdır. Miyastenik hastalarda çeşitli nedenlerle miyastenik kriz gelişebilir. Bu olgu sunumunda solunum sıkıntısı ile acil servise başvuran ve yoğun bakım yatışı gerektiren miyastenik krizli bir hasta ele alınmıştır. Özgeçmişinde, diabestes mellitus, hipertansiyon, koroner arter bypass grefti operasyonu ve miyastenia gravis nedeniyle timektomi öyküsü vardı. Hasta yoğun bakımda mekanik ventilatör desteğinde izleme alındı. Hastada myastenik krize bağlı akut solunum yetmezliği düşünüldü. Pridostigmin 120 mg 3x1 olarak ve 1 mg/kg/gün prednizolon başlandı. İntravenöz immün globülin (IVIG) 2 gr/kg dozunda 5 gün süreyle verilmesi planlandı. Yoğun bakım yatışının 3. gününde mekanik ventilatörden ayrıldı. Akut solunum yetmezliğinin nadir bir nedeni olarak miyastenik krizli bu olguyu sunmayı amaçladık.
Myasthenia gravis is a muscle disorder characterized by weakness and rapid fatigue in the skeletal muscles. Myasthenic crisis can develop for various reasons. In this case report, a patient with respiratory distress and a myasthenic crisis who required urgent hospital admission and intensive care unit is described. He had a history of diabetes mellitus, hypertension, coronary artery bypass graft surgery, and a thymectomy due to myasthenia gravis. The patient required mechanical ventilator support in the intensive care unit as a result of acute respiratory failure due to myasthenic crisis. Pyridostigmine 120 mg 3x1 and 1 mg/kg/day prednisolone were administered. Intravenous immunoglobulin was given at a dose of 2 g/kg for 5 days. The patient was removed from the mechanical ventilator on the third day of the intensive care admission. This case is presented as myasthenic crisis as a rare cause of acute respiratory failure.

13.
Konjenital Lober Amfizem
Congenital Lobar Emphysema
Pınar Mutlu, Merve Ilcın Guven
doi: 10.5505/respircase.2018.55707  Sayfalar 50 - 53
Bir ya da birden fazla akciğer lobunun dışarıdan bir bası olmadan hiperinflasyonu konjenital lober amfizem olarak tanımlanır. 20.000 ila 30.000 doğumda bir izlenen çok nadir bir durumdur. Olguların %50’sinde etyoloji bilinmemektedir. Etyolojide suçlanan diğer nedenler, bronşiyal anormallikler ya da alveolar defektlerdir. Yetersiz kıkırdak desteğinin sonucunda bronşial kollapsın olduğu yönünde teoriler de vardır. Sıklıkla sol üst lob, ardından orta ve sağ üst loblar etkilenir, alt loblar ise nadiren etkilenir. Olguların %90’ı bebeklik döneminde ağır solunumsal semptomlarla tanı alır. Bu olgu sunumunda, erişkin yaşta tanı konan konjenital lober amfizem olgusundan bahsedilecektir.
Congenital lobar emphysema is defined by hyperinflation of 1 or more lung lobes in the absence of extrinsic bronchial obstruction. It is a very rare condition with an incidence of 1 in 20,000 to 30,000 births. The etiology is unknown in 50% of cases. Other factors suspected in the etiology are bronchial abnormalities or alveolar defects. Some theories also include bronchial collapse as a result of insufficient cartilage support. The left upper lobe is frequently affected, followed by the middle and right upper lobes, while the lower lobes are rarely affected. Some 90% of cases are diagnosed in infancy with severe respiratory symptoms. In this report, a case of congenital lobar emphysema diagnosed in adulthood is described.

LookUs & Online Makale