e-ISSN 2147-2475
Cilt : 7 Sayı : 1 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Silika Maruziyetli Hastada PET/BT 'de Akciğer Kanserinin Nodal Yayılımını Taklit Eden Sarkoid Benzeri Reaksiyon: Olgu Sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 13-16 | DOI: 10.5505/respircase.2018.33600

Silika Maruziyetli Hastada PET/BT 'de Akciğer Kanserinin Nodal Yayılımını Taklit Eden Sarkoid Benzeri Reaksiyon: Olgu Sunumu

Feyza Şen1, Ahmet Sami Bayram2, Mehmet Karadağ3, Elif Ülker Akyıldız4
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi AD, Bursa
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Bursa
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Bursa

Malign pulmoner lezyonlarda mediastinal lenf nodu durumunun değerlendirilmesinde noninvaziv bir görüntüleme yöntemi olan PET/BT önemli bir ilk adım sayılmaktadır. Bununla birlikte yanlış pozitifliklere bağlı hatalı evre yükseltilmesi söz konusu olabilir. N evresinin belirlenmesi, tedavi planlama stratejisini etkileyebilecek son derece önemli bir durumdur. Silika maruziyeti olan bu olguyu akciğerindeki kitle karakterizasyonu için yapılan PET/BT’sinde karşılaşılan evreleme güçlüğü nedeniyle sunuyoruz. Yoğun FDG uptake’i gösteren kitlenin lobektomi sonrası histopatolojik olarak skuamöz hücreli kanser olduğu kanıtlanmasına rağmen beraberindeki kalsifiye olmayan hipermetabolik lenf nodlarının sarkoid benzeri reaksiyonu temsil eder şekilde nonkazeöz granülom ile uyumlu olduğu değerlendirildi. Bu tarz reaksiyonların önemi, ilk evreleme PET/BT’de ileri evreye yükseltilme ya da tedavi sonrası hastalık progresyonu olduğuna dair yanlış bir izlenim oluşturmasında yatmaktadır. Mediastinal lenf nodlarının benign nedenlerinden birisi olarak çelişkiye yol açan altta yatan meslek öyküsü ayrıca tartışılmıştır. PET/BT’nin yanlış pozitif olarak değerlendirilmemesi için tümör ile ilişkili sarkoid benzeri reaksiyonun farkındalığı gerekmektedir. Böyle bir durumda doğru evrelendirme için lenf nodlarının histolojik olarak konfirme edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: PET/BT, silica maruziyeti, meslek hastalığı, granülamatöz hastalık

Sarcoid-Like Reaction Mimicking Nodal Spread of Lung Cancer in a Silica-Exposed Patient on Positron Emission Tomography/Computed Tomography: A Case Report

Feyza Şen1, Ahmet Sami Bayram2, Mehmet Karadağ3, Elif Ülker Akyıldız4
1Department of Nuclear Medicine, Uludağ University Facul-ty of Medicine, Bursa, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
3Department of Pulmonary Medicine, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
4Department of Pathology, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey

As a noninvasive modality, Fluorine-18 Fluorodeoxyglucose (FDG) positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) is an important first step to assess mediastinal lymph node (LN) status in malignant pulmonary lesions. However, incorrect upstaging may occur due to false-positive results. Determining N stage is of utmost importance, and will affect the treatment planning strategy. Presently described is a staging challenge with PET/CT in a silica-exposed patient who was evaluated for characterization of a lung mass. The mass had an intense FDG uptake and proved to be squamous cell lung cancer (squamous cell carcinoma [SCC]) after a lobectomy. Histopathology revealed non-caseating granulomas representing sarcoidlike reaction (SLR) in non-calcified hypermetabolic mediastinal-hilar LNs. The significance of such reactions lies in how they can give a false impression of upstaging on the initial PET/CT or mimic disease progression after treatment. As an underlying clinical manifestation, occupational history is also discussed as a confounding factor for a benign cause of mediastinal lymphadenopathy. Awareness of tumor-related SLR is needed to avoid false positive PET/CT interpretation. To obtain histological confirmation of LNs for accurate staging in such a circumstance is also emphasized.

Keywords: PET/CT, silica exposure, occupational disease, granulamatous disease

Feyza Şen, Ahmet Sami Bayram, Mehmet Karadağ, Elif Ülker Akyıldız. Sarcoid-Like Reaction Mimicking Nodal Spread of Lung Cancer in a Silica-Exposed Patient on Positron Emission Tomography/Computed Tomography: A Case Report. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 13-16

Sorumlu Yazar: Feyza Şen, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale