e-ISSN 2147-2475
Cilt : 11 Sayı : 1 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Akciğer Kanserini Taklit Eden COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Kaviter Pulmoner Lezyon [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(1): 13-18 | DOI: 10.5505/respircase.2022.35403

Akciğer Kanserini Taklit Eden COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Kaviter Pulmoner Lezyon

Seher Satar, Mustafa Engin Sahin, Pinar Ergun
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Ankara

Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) sırasında çeşitli radyolojik bulgular tespit edilebilir. COVID-19 sonrası radyolojik olarak akciğer kanserini düşündü-ren kalın duvarlı kaviter lezyonu olan orta yaşlı bir hastayı sunuyoruz. Hastamızda kaviter akciğer lezyon-larının etiyolojik faktörlerinden bir çoğu araştırıldı ve herhangi spesifik bir neden bulunamadı. Ampirik ikili antibiyotik tedavisi sonrası kontrol toraks bilgisayarlı tomografisinde kaviter ve nodüler lezyonların tama yakın gerilediği gözlendi. Bu nedenle hastamızın kavitesini COVID-19'un geç bir komplikasyonu ola-rak değerlendirdik ve ayrıca COVID-19 enfeksiyonu sonrası hastaların klinik verileri ve laboratuvar değer-lerinin yanı sıra radyolojik bulguları ile de izlenmesi-nin önemini vurguladık.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, kaviter lezyon, akciğer kanseri

Cavitary Pulmonary Lesion Due To COVID-19 Infection Mimicking Lung Cancer

Seher Satar, Mustafa Engin Sahin, Pinar Ergun
Health Sciences University Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Health Application Research Center, Ankara, Turkey

Various radiological findings have been detected associated with SARS-CoV-2 (COVID-19). We pre-sent here a middle-aged patient with a thick-walled cavitary lesion resembling lung cancer radiologically after COVID-19. Most of the etiological factors for cavitary lung lesions were investigated, and no specif-ic cause was found. After empirical dual antibiotic treatment, the cavitary and the nodular lesion were observed to regress almost completely in control thorax computed tomography. For this reason, we considered the cavity of our patient as a late compli-cation of COVID-19 and also we advocate the im-portance of monitoring patients with clinical data and laboratory values as well as radiological findings after contracting COVID-19.

Keywords: COVID-19, cavitary lesion, lung cancer

Olgunun Görüntü Kesitleri
Seher Satar, Mustafa Engin Sahin, Pinar Ergun. Cavitary Pulmonary Lesion Due To COVID-19 Infection Mimicking Lung Cancer. Respir Case Rep. 2022; 11(1): 13-18

Sorumlu Yazar: Seher Satar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale