e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
Hodgkin’s lymphoma with endobronchial involvement: a case report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2012; 1(1): 19-23 | DOI: 10.5505/respircase.2012.91885

Hodgkin’s lymphoma with endobronchial involvement: a case report

Oğuzhan Okutan1, Ömer Ayten1, Dilaver Demirel2, Ersin Demirer1, Dilaver Taş1, Zafer Kartaloğlu1
1GMMA Haydarpasa Training Hospital, Department Of Pulmonary Medicine, Istanbul
2GMMA Haydarpasa Training Hospital, Department Of Pathology, Istanbul

A rarely observed case of Hodgkin's disease with endobronchial involvement is presented here. Twentythree years old male patient with the complaints of cough, hemopthysis, right sided chest pain and efort dispnea was hospitalized. Lung sounds were diminished over the scapular area at right hemithorax on oscultation. A well defined homogenous dansity in the right upper zone obliterating paratracheal line was observed at chest x-ray. Multiple milimetric lymphadenopathies in the mediastinum and a consolidation area of 8x10x6 cm in size showing air bronchograms in right lung upper and middle lobes medial segment was reported at computed chest tomography. A mass lesion obliterating the entire right upper lobe entrance which is spreading to the intermediate bronchus was observed with fiberoptic bronchoscopy. Classical type Hodgkin's disease was diagnosed by the histopathologic examination of the mucosal biopsy specimen.

Keywords: Hodgkin’s lymphoma, pulmonary involvement, endobrochial mass

Endobronşiyal tutulum gösteren Hodgkin lenfoma: olgu sunumu

Oğuzhan Okutan1, Ömer Ayten1, Dilaver Demirel2, Ersin Demirer1, Dilaver Taş1, Zafer Kartaloğlu1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul
2Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Servisi, İstanbul

Burada nadir görülen endobronşial tutulumlu bir Hodgkin lenfoma olgusu sunulmuştur. Yirmi üç yaşında erkek hasta öksürük, hemoptizi, sağ yan ağrısı ve efor dispnesi yakınmaları sebebi ile hastaneye yatırıldı. Oskültasyonda sağ hemitoraksta skapula üstünde solunum sesleri azalmış olarak duyuldu. Akciğer grafisinde sağ üst zonda paratrakeal çizgiyi silen düzgün sınırlı homojen dansite izlendi. Bilgisayarlı toraks tomografide mediastende milimetrik boyutta multiple lenfadenopatiler ile sağ akciğer üst lob ve orta lob medial segmentte 8x10x6 cm boyutlarında içerisinde hava bronkogramı izlenen konsolidasyon alanı rapor edildi. Fiberoptik bronkoskopide sağ üst lob girişini tamamen tıkayan ve intermedial bronşa uzanım gösteren kitle lezyonu görüldü. Mukoza biyopsisinin histopatolojik incelemesi sonucu klasik tip Hodgkin Lenfoma tanısı kondu.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, akciğer tutulumu, endobronşiyal kitle

Oğuzhan Okutan, Ömer Ayten, Dilaver Demirel, Ersin Demirer, Dilaver Taş, Zafer Kartaloğlu. Hodgkin’s lymphoma with endobronchial involvement: a case report. Respir Case Rep. 2012; 1(1): 19-23

Corresponding Author: Oğuzhan Okutan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale