e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
Diffuse Alveolar Hemorrhage in Orthopaedic Surgery: Think Beyond Embolism - A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(3): 85-89 | DOI: 10.5505/respircase.2023.03360

Diffuse Alveolar Hemorrhage in Orthopaedic Surgery: Think Beyond Embolism - A Case Report

Bushu Harna1, Shivali Arya2, Lalit Gupta3
1Indus Hospital, Mohali, Panjab, India
2Government medical college and hospital, Chandigarh, India
3Maulana Azad Medical College, New Delhi, India

Diffuse alveolar hemorrhage (DAH) is a dreaded and life-threatening complication. Although it is rarely reported in postoperative orthopaedic patients but few cases of fat embolism-associated DAH had been reported in the literature. We report a postoperative intramedullary femur patient with underlying undiag-nosed vasculitis presenting as diffuse alveolar hemor-rhage. A 56-year-old gentleman suffered a right femur fracture, managed with an interlocking nail. On postoperative day 4, the patient presented with hemoptysis, dyspnea, and a sudden fall in hematocrit suspecting diffuse alveolar hemorrhage (DAH). Pul-monary angiography and other investigations were not suggestive of pulmonary tromboembolism or fat embolism. Vasculitis was then suspected and cAN-CA(PR3) antibodies were positive. The patient was managed with corticosteroids, methotrexate, and oxygen supplementation. At 1 year follow-up, the femur fracture had united with no respiratory problem. As a conclusion, vasculitis, though a rare cause of DAH in post-operative orthopaedic surgery patients should be kept in mind.

Keywords: Diffuse alveolar hemorrhage, orthopaedic surgery, respiratory distress, vasculitis, bronchoaveo-lar lavage, respiratory distress.

Ortopedik Cerrahide Diffüz Alveoler Kanama: Embolizmin Ötesini Düşünün - Olgu Sunumu

Bushu Harna1, Shivali Arya2, Lalit Gupta3
1İndus Hastanesi, Mohali, Pencap, Hindistan
2Devlet Tıp Fakültesi ve Hastanesi, Chandigarh, Hindistan
3Mevlana Azad Tıp Fakültesi, Yeni Delhi, Hindistan

Diffüz alveolar kanama (DAH) korkulan ve hayatı tehdit eden bir komplikasyondur. Postoperatif ortope-dik hastalarda nadiren bildirilmesine rağmen, litera-türde az sayıda yağ embolisi ile ilişkili DAH olgusu bildirilmiştir. Diffüz alveolar hemoraji ile prezente, tanı konmamış vasküliti olan postoperatif intramedül-ler femur hastasını sunuyoruz. Elli altı yaşında erkek, sağ femur kırığı sonrası kilitli bir çivi takılarak opere edildi. Postoperatif 4. günde hastada, hemoptizi, nefes darlığı ve diffüz alveoler kanamadan (DAH) kaynaklanan hematokritte ani bir düşüş saptandı. Pulmoner anjiyografi ve diğer incelemelerde pulmo-ner tromboemboli veya yağ embolisi görülmedi. Daha sonra vaskülitten şüphelenildi ve cANCA (PR3) antikorları pozitif bulundu. Hasta, kortikosteroid, metotreksat ve oksijen desteği ile tedavi edildi. Bir yıllık takipte femur kırığı solunum sorunu olmadan iyileşti. Sonuç olarak, vaskülit, ortopedik cerrahi son-rası hastalarda nadir görülen bir DAH nedeni olsa da akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Diffüz alveoler kanama, Ortopedik cerrahi, solunum zorluğu, vaskülit, bronkoaveolar lavaj, solunum zorluğu.

Bushu Harna, Shivali Arya, Lalit Gupta. Diffuse Alveolar Hemorrhage in Orthopaedic Surgery: Think Beyond Embolism - A Case Report. Respir Case Rep. 2023; 12(3): 85-89

Corresponding Author: Bushu Harna, India
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale