e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Catamenial Pneumothorax and Skin Endometriosis: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(1): 1-6 | DOI: 10.5505/respircase.2023.09815

Catamenial Pneumothorax and Skin Endometriosis: A Case Report

Ayman Ahmed, Fahad Al Amoudi, Abdulnasir Batuk, Sharafeldin Elaoni, Ahmed Shahin, Ataa Albaroudi
King Abdullah Medical City, Department of Thoracic Surgery, Holy Capital Makkah, Saudi Arabia

Catamenial pneumothorax (CP) is an uncommon disease that is challenging to diagnose and manage. It is characterized by recurrent episodes of spontaneous pneumothorax occurring periodically within 72 hours of menses in women of childbearing age. Treatment typically includes video-assisted thoracic surgery (VATS) and hormonal treatment. This case report is of a 37-year-old female who was presented with her fourth episode of recurrent right-sided pneumothorax, her two-year status post-VATS bullectomy, chemical and mechanical pleurodesis, and dienogest treatment. This case report details the natural history of a CP presentation with a high index of suspicion to diagnose, meticulous surgical exploration of the hemithorax, looking particularly for bullae and diaphragmatic pleural endometriosis or fenestrations, and application of both mechanical and chemical pleurodesis to prevent a recurrence. This report should encourage the combined adoption of chemical and mechanical pleurodesis during VATS in CP patients suffering from repeated recurrence.

Keywords: Catamenial pneumothorax (CP), Endometriosis, Talc pleurodesis, VATS

Katamenial Pnömotoraks ve Cilt Endometriozisi: Olgu Sunumu

Ayman Ahmed, Fahad Al Amoudi, Abdulnasir Batuk, Sharafeldin Elaoni, Ahmed Shahin, Ataa Albaroudi
Kral Abdullah Tıp Şehri, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kutsal Başkent Mekke, Suudi Arabistan

Katemenial pnömotoraks, periyodik olarak menstürasyonu takip eden 72 saat içinde meydana gelen ve tekrarlayan spontan pnömotoraks atakları ile karakterize, teşhis ve tedavisi zor olan nadir görülen bir durumdur. Burada, VATS büllektomi, kimyasal ve mekanik plörodezis, dienogest tedavileri sonrası iki yıl içerisinde dördüncü rekürren sağ pnömotoraks atağı ile başvuran 37 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır. Tedavisi, tüp torakostomi, sağ vats ile alt ve orta lob büllektomi, diafragma açılması, ektopik diafragmatik endometrial dokunun rezeksiyonu, apikal wedge rezeksiyon, parietal plevra abrazyonu ve talk ile plörodezisden oluşmaktadır. Bu olgu sunumda, tanıda yüksek şüphe, titiz cerrahi eksplorasyon, özellikle bülleri ve diafragmatik plevral endometrium dokusunun araştırılmasını, hem mekanik hem de kimyasal plörodezis uygulamalarını gerektiren bir katemenial pnömotoraks olgusunun doğal seyrini detayları ile ortaya koymuştur. Bu sunum, yineleyen nükslere mazur kalan katemenial pnömotorakslı hastalarda VATS ile birlikte kimyasal ve mekanik plörodezisin kombine kullanılması konusunda yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Katamenial pnömotoraks, Endometriozis, Talk plöredez, VATS

Ayman Ahmed, Fahad Al Amoudi, Abdulnasir Batuk, Sharafeldin Elaoni, Ahmed Shahin, Ataa Albaroudi. Catamenial Pneumothorax and Skin Endometriosis: A Case Report. Respir Case Rep. 2023; 12(1): 1-6

Corresponding Author: Ayman Ahmed, Saudi Arabia
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale