e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
A Case of Thoracic Splenosis Diagnosed with Spleen Scintigraphy [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(1): 15-18 | DOI: 10.5505/respircase.2023.23281

A Case of Thoracic Splenosis Diagnosed with Spleen Scintigraphy

Hasan Yavuz1, Fatih Tamer4, Akın Çinkooğlu3, Ayşegül Akgün2, Ufuk Çağırıcı1
1Department of Thoracic Surgery, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye
2Department of Nuclear Medicine, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye
3Department of Radiology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye
4Department of Nuclear Medicine, Niğde Ömer Halisdemir University Training and Research Hospital, Niğde, Türkiye

Splenosis is the autotransplantation of spleen tissue to different parts of the body following a traumatic spleen and diaphragmatic rupture. Thoracic localization is very rare, usually asymptomatic, and detected incidentally. This paper describes a patient who had nonspecific symptoms and was diagnosed with thoracic splenosis using imaging methods without any invasive procedures. In cases with a history of trauma and spleen or diaphragmatic injury secondary to trauma, thoracic splenosis should be suspected when any pulmonary, pleural, or intrathoracic space-occupying lesion is detected in the left hemithorax, and the diagnosis should be made by effective and minimally invasive exclusion of malignant lesions.

Keywords: Splenosis, Traumatic spleen/diaphragmatic injury, Spleen scintigraphy

Dalak Sintigrafisi ile Tanı Konulan Torasik Splenozis Olgusu

Hasan Yavuz1, Fatih Tamer4, Akın Çinkooğlu3, Ayşegül Akgün2, Ufuk Çağırıcı1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
4Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Niğde

Splenosis, travmatik dalak ve diyafragma rüptürü sonrası dalak dokusunun çeşitli vücut bölgelerine ototransplantasyon şeklinde yayılmasıdır. Torasik yerleşimi ise çok nadirdir, genellikle asemptomatiktir ve insidental olarak saptanır. Travma öyküsü ve travmaya sekonder dalak/diafragma yaralanması olan olgularda sol hemitoraksta pulmoner/plevral veya intratorasik yerleşimli herhangi bir yer kaplayan lezyon saptandığında torasik splenozisten şüphelenilmelidir ve tanı malign lezyonların etkin ve minimal invazif şekilde dışlanmasıyla konulmalıdır. Bu yayında, nonspesifik semtomplar ile başvuran ve invazif işlem uygulanmadan görüntüleme yöntemleri ile torasik splenozis tanısı konan bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Splenozis, Travmatik dalak/diyafragma yaralanması, Dalak sintigrafisi

Hasan Yavuz, Fatih Tamer, Akın Çinkooğlu, Ayşegül Akgün, Ufuk Çağırıcı. A Case of Thoracic Splenosis Diagnosed with Spleen Scintigraphy. Respir Case Rep. 2023; 12(1): 15-18

Corresponding Author: Hasan Yavuz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale