e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
A Case of Endobronchial Tuberculosis Mimicking Lung Cancer Developing on the Background of Anthracosis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(3): 114-118 | DOI: 10.5505/respircase.2023.27676

A Case of Endobronchial Tuberculosis Mimicking Lung Cancer Developing on the Background of Anthracosis

Sümeyra Kaplan, Ceyda Anar, Muzaffer Onur Turan, Bunyamin Sertogullarindan
Department of Chest Diseases, İzmir Katip Çelebi Üniversity, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye

Anthracite pigment accumulation in the bronchial mucosa can lead to bronchial hypertrophy and narrowing in the future. A patient pre-diagnosed with community-acquired pneumonia underwent fiberoptic bronchoscopy (FOB) and was subsequently treated with antibiotics, however no clinical or radiological response could be obtained. Fiberoptic bronchoscopy (FOB) revealed the mucosa of the lower basal segments of the right lung to be covered with black pigment, while the bronchi segments were found to be narrowed with mucosal infiltration. Based on these findings, a biopsy was performed with pre-diagnosis of malignancy developing on the basis of anthracosis. The pathological examination revealed granuloma-tous inflammation with caseified necrosis and acidresistant bacilli in the bronchoalveolar lavage. The patient was diagnosed with tuberculosis on the basis of anthracosis and was thus started on quadruple anti-tuberculosis treatment, and clinical, microbiological and radiological improvement was observed in the 4th month of follow-up.

Keywords: Anthracosis, tuberculosis, bronchoscopy

Antrakozis Zemininde Gelişen Akciğer Kanserini Taklit Eden Endobronşiyal Tüberküloz Olgusu

Sümeyra Kaplan, Ceyda Anar, Muzaffer Onur Turan, Bunyamin Sertogullarindan
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Has-tanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir

Bronşial mukozada antrakotik pigment birikimi ileri dönemde bronşial hipertrofi ve daralma ile sonuçlanmaktadır. Bu olgumuzda, toplum kökenli pnömoni ön tanısı ile antibiyotik tedavisi uygulanan ve klinik, radyolojik yanıt alınamayan hastaya fiberoptik bronkoskopi uygulandı. Bronkoskopide sağ akciğer alt lob bazal segmentlerinin mukozasının siyah renkli pigmentle kaplı olduğu ve segment bronşlarının mukozal infiltrasyon ile daraldığı ve infiltre olduğu izlendi. Bu bulgularla biyopsi ve BAL yapıldı. Patoloji sonucunda kazeifiye nekroz içeren granulomatoz inflamasyon saptandı. Ayni zamanda bronkoalveoler lavajda asido rezistans basil tespit edildi. Antrakotik zemininde tüberküloz tanısı konan hastaya dörtlü antitüberküloz tedavisi başlandı. Takibinin 4. ayında klinik, mikrobiyolojik ve radyolojik olarak düzelme izlendi.

Anahtar Kelimeler: Antrakozis, Tuberkuloz, Bronkoskopi.

Sümeyra Kaplan, Ceyda Anar, Muzaffer Onur Turan, Bunyamin Sertogullarindan. A Case of Endobronchial Tuberculosis Mimicking Lung Cancer Developing on the Background of Anthracosis. Respir Case Rep. 2023; 12(3): 114-118

Corresponding Author: Sümeyra Kaplan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale