e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Postoperative Negative Pressure Pulmonary Edema [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2024; 13(2): 100-103 | DOI: 10.5505/respircase.2024.30643

Postoperative Negative Pressure Pulmonary Edema

Elif Karasal Gulıyev
Department of Pulmonology, Elbistan State Hospital, Kahramanmaraş, Türkiye

Negative pressure pulmonary edema (NPPE) can result from the increased intrathoracic and hydrostatic pulmonary pressure associated with forced inspiration against acute closures of the upper respiratory tract in the postoperative period. The associated postoperative complications include atelectasis, pneumonia and embolism. It should be kept in mind that NPPE is the cause of desaturation in the postoperative period in young patients. In patients who have undergone upper respiratory tract surgery, edema in the upper respiratory tract increases the risk of collapse, although rapid clinical response can be achieved in such patients with early diagnosis and intervention. The primary goal of treatment is to ensure the oxygenation of the patient, and non-invasive mechanical ventilation (NIMV) can be used in addition to oxygen support in some cases. NIMV, however, is contraindicated in patients who have undergone upper respiratory tract surgery, in whom full clinical response can be achieved with high-flow oxygen, methylprednisolone and diuretic treatment.

Keywords: Negative pressure, complication, pulmonary edema.

Postoperatif Dönemde Gelişen Negatif Basınçlı Akciğer Ödemi

Elif Karasal Gulıyev
Elbistan Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Kahramanmaraş

Negatif basınçlı akciğer ödemi (NBAÖ), postoperatif dönemde üst solunum yolundaki akut kapanmaya karşı yapılan zorlu inspirasyon sonucu artan intratorasik ve hidrostatik pulmoner basınca bağlı gelişir. Preoperatif dönemde en çok konsultasyon istenen branşlardan biri göğüs hastalıklarıdır. Postoperatif komplikasyonlar arasında atelektazi, pnömoni, emboli sıklıkla düşünülür. Genç hastalarda ameliyat sonrası dönemde desatürasyonun nedeni olarak NPPE olduğu akılda tutulmalıdır. Özellikle üst solunum yolu cerrahisi geçirmiş olan hastalarda üst solunum yolunda gelişen ödem, kollaps riskini arttırmaktadır. Bu hastalarda erken dönemde doğru tanı ve müdahale ile hızlı klinik yanıt alınmaktadır. Tedavide en önemli konu hastanın oksijenizasyonunun sağlanmasıdır. Geçirilmiş cerrahinin lokalizasyonuna göre kontrendike olmayan durumlarda oksijen desteğine ilave olarak non-invaziv mekanik ventilatör (NIVM) kullanılabilir. Ancak olgumuzdaki gibi üst solunum yolu cerrahisi geçiren hastalarda NIMV kontrendike olup NBAÖ için yüksek akımlı oksijen, metilprednizolon, diüretik tedavi ile de tam klinik yanıt alınabilir.

Anahtar Kelimeler: Negatif basınç, komplikasyon, akciğer ödemi.Elif Karasal Gulıyev. Postoperative Negative Pressure Pulmonary Edema. Respir Case Rep. 2024; 13(2): 100-103

Corresponding Author: Elif Karasal Gulıyev, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale