e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
Multiple Lung and Mediastinal Hydatid Cysts Covering the Heart: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(3): 81-84 | DOI: 10.5505/respircase.2023.59862

Multiple Lung and Mediastinal Hydatid Cysts Covering the Heart: A Case Report

Nigar Alizade1, Emrah Karcı1, Aydın Şanlı1, Dündar Özalp Karabay2
1Department of Thoracic Surgery, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye

Hydatid cyst is a parasitic disease frequently seen in our country, mostly caused by Echinococcus granulosis. In this article, a 31-year-old female patient with multiple lung and mediastinal hydatid cysts invading all major vascular structures and completely filling the heart is discussed. In 2014, multiple cystic cavities were seen in the left ventricular wall, and it was excised by the cardiovascular surgery. In 2017, cysts that developed in the right lower lobe were excised. Cardiac cysts could not be excised due to advanced pericardial adhesion. In November 2022, widespread cystic formations were detected in all cavities of the heart and main vascular structures. The patient, who had extensive pericardial adhesions and cysts filling all the cavities of the heart and surrounding the heart, was considered inoperable by the cardiovascular and thoracic surgeons because the operation was extremely morbid. The patient has been followed up with outpatient clinic controls since 2014.

Keywords: Cardiac hydatid cyst, hydatid cyst, multipl cyst.

Kalbi Çepeçevre Saran Multipl Akciğer ve Mediastinal Kist Hidatik: Olgu Sunumu

Nigar Alizade1, Emrah Karcı1, Aydın Şanlı1, Dündar Özalp Karabay2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Kist hidatik, çoğunlukla Echinococcus granulosis’den kaynaklanan, ülkemizde sıklıkla görülen paraziter bir hastalıktır. Bu makalede tüm major vasküler yapıları invaze eden ve kalbi bütünüyle dolduran multipl akciğer ve mediastinal kist hidatiği olan 31 yaşındaki kadın olgu tartışılmıştır. 2014 yılında sol ventrikül duvarında multipl kistik kaviteler görülmesi üzerine kalp ve damar cerrahisi kliniği tarafından operasyona alınarak sol ventrikül duvarındaki kist eksize edilmiş. 2017 yılında sağ akciğer alt lob superiorda gelişen kistler eksize edilmiş. İleri derecede perikardiyal yapışıklık nedeniyle kardiyak kistler eksize edilememiş. 2022 Kasım ayında hastada tekrar kalbin tüm boşluklarında ve ana vasküler yapılarda yaygın kistik oluşumlar saptanmış. Önceki operasyonunda yaygın perikardiyal yapışıklıklar görülmesi ve kalbin tüm boşluklarını dolduran ve kalbi çepeçevre saran kistleri olan hastanın operasyonunun ileri derecede morbid olması nedenleriyle kalp damar ve göğüs cerrahisi tarafından inoperabl olarak kabul edildi. Hasta 2014 yılından itibaren günümüze kadar poliklinik kontrolleri ile takip edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak kist hidatik, hidatik kist, multipl kist.

Nigar Alizade, Emrah Karcı, Aydın Şanlı, Dündar Özalp Karabay. Multiple Lung and Mediastinal Hydatid Cysts Covering the Heart: A Case Report. Respir Case Rep. 2023; 12(3): 81-84

Corresponding Author: Nigar Alizade, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale