e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
A Rare Condition Mimicking a Mediastinal Tumor: Gossypiboma [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(3): 90-94 | DOI: 10.5505/respircase.2023.80217

A Rare Condition Mimicking a Mediastinal Tumor: Gossypiboma

Osman Emre Ersin, Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoglu, Yener Yoruk
Department of Thoracic Surgery, Trakya University Medical Faculty, Edirne, Türkiye

The mediastinum is the region within the thoracic cavity that contains the heart, great vessels, esophagus, trachea, thymus, lymph nodes and neural structures. The mediastinum is divided into three sections: anterior, middle and posterior. The presence of so many different tissues in this area makes it prone to the development of many different types and numbers of malignant/benign tumors. Materials left behind during surgical operations can mimic mediastinal tumors in all three compartments of the mediastinum. Gossypiboma or textileoma are the terms used for granulomatous inflammations caused by surgical gas packs or foreign bodies left in the body after surgery. The present study relates to a case of gossypiboma originating from the paravertebral sulci and extending into the visceral mediastinum, mimicking a mediastinal tumor, in the light of current literature.

Keywords: Foreign body, complications, thorax, me-diastinum.

Mediasten Tümörünü Taklit Eden Nadir Bir Durum: Gossipiboma

Osman Emre Ersin, Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoglu, Yener Yoruk
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne

Mediasten, toraks boşluğu içinde önde sternum, arkada vertebralar, yanlarda akciğerler ile sınırlanmış, içinde kalp, büyük damarlar, özofagus, trakea, timus, mediastinal lenf nodları ve nöral yapılarının yer aldığı bölgeye verilen addır. Bu alanda birçok farklı doku bulunduğundan çok farklı tipte ve sayıda malign/benign tümörler görülebilir. Cerrahi operasyonlar sonrası unutulan materyaller mediastenin her üç kompartımanından gelişebilecek mediastinal tümörleri taklit edebilirler. Gossipiboma veya tekstiloma ameliyattan sonra vücutta kalan cerrahi gaz tampon ya da kompreslerin oluşturduğu granülomatöz inflamasyon olarak tanımlanır. Bizim olgumuzda posterior mediastenden köken alarak orta mediastene uzanım gösteren, mediasten tümörün taklit eden gossipibomayı güncel literatür bilgisi eşliğinde irdeledik.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, komplikasyonlar, toraks, mediasten.

Osman Emre Ersin, Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoglu, Yener Yoruk. A Rare Condition Mimicking a Mediastinal Tumor: Gossypiboma. Respir Case Rep. 2023; 12(3): 90-94

Corresponding Author: Osman Emre Ersin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale