e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
A Case of Lung Cancer Developing in the Background of Progressive Massive Fibrosis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(3): 109-113 | DOI: 10.5505/respircase.2023.92160

A Case of Lung Cancer Developing in the Background of Progressive Massive Fibrosis

Serhat Özgün1, Nermin Zerman1, Gülden Sarı1, Adem Koyuncu1, Ceprail Şimşek1, Funda Demirag2, Selma Uysal Ramadan3
1Occupational Diseases Training Clinic, Ankara Ataturk Sanatorium Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Pathology, Ankara Ataturk Sanatorium Training And Research Hospital, Ankara, Türkiye
3Department of Radiology, Ankara Ataturk Sanatorium Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye

Pneumoconioses are parenchymal lung diseases caused by dust accumulation in the lungs and the resulting tissue reaction. A 60-year-old male patient was admitted to our clinic with complaints for 3 months of weakness, fatigue and constant pain in the right arm that did not change with movement. His professional history revealed employment in glazing processes in the ceramics industry for 28 years, while his medical history included pneumoconiosis and coronary artery bypass surgery in 2015. A recent posteroanterior chest X-ray had revealed increased opacity in the apical region of the right lung compared to a radiograph taken 3 years earlier. A high resolution thorax computed tomography of the lungs was performed revealing a 5 cm diameter mass lesion in the upper lobe of the right lung, although no differentiation between the mass and progressive massive fibrosis (PMF) could be made. Thoracic magnetic resonance imaging was performed after mass development was suspected on the basis of PMF, and a malignant lesion that was hyperintense compared to muscle and PMF tissue was observed in the apical segment of the right lung upper lobe on T2W images. No endobronchial lesion was observed in the patient on bronchoscopy, while a transthoracic biopsy performed on the hyperintense area was reported as adenocarcinoma. We present a case of PMF pneumoconiosis presenting with lung cancer.

Keywords: Silikozis, fibrozis, kanser.

Progresif Masif Fibrozis Zemininde Gelişen Akciğer Kanseri Olgusu

Serhat Özgün1, Nermin Zerman1, Gülden Sarı1, Adem Koyuncu1, Ceprail Şimşek1, Funda Demirag2, Selma Uysal Ramadan3
1Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Meslek Hastalıkları Eğitim Kliniği, Ankara
2Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara
3Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara

Pnömokonyozlar, akciğerlerde toz birikimi ve bunun sonucu oluşan doku reaksiyonu ile meydana gelen parankimal akciğer hastalıklarıdır. Altmış yaşında erkek hasta kliniğimize 3 aydır devam eden halsizlik, çabuk yorulma, sağ kolda hareketle değişmeyen ve sürekli olan ağrı şikayeti ile başvurdu. Meslek öyküsünde 28 yıldır seramik sektöründe sırlama işi yaptığı öğrenildi. Özgeçmişinde 2015 yılında pnömokonyoz tanısı ve koroner arter bypass ameliyatı öyküsü mevcuttu. Yeni çekilen posteroanterior akciğer grafisinde 3 yıl önce çekilen radyografiye göre sağ akciğer apikal bölgede opasite artışı saptandı. Yüksek rezolüsyonlu toraks bilgisayarlı tomografi çekildi, sağ akciğer üst lobda 5 cm çapında kitle lezyon saptandı, ancak kitle ve Progesif Masif Fibrozis (PMF) ayrımı yapılamadı. Akciğerde PMF zemininde kitle gelişiminden şüphelenilen hastaya torakal manyetik rezonans görüntüleme yapıldı. MR’da sağ akciğer üst zonda PMF zemininde malignite geliştiği düşünülen görünüm saptandı. Bronkoskopi yapılan hastada endobronşiyal lezyon izlenmedi. Kanser düşünülen alandan alınan transtorasik akciğer biyopsisi sonucu adenokarsinom olarak raporlandı. Akciğer kanseri ile prezente olan progresif masif fibrozisli pnömokonyoz olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Silicosis, fibrosis, cancer.

Serhat Özgün, Nermin Zerman, Gülden Sarı, Adem Koyuncu, Ceprail Şimşek, Funda Demirag, Selma Uysal Ramadan. A Case of Lung Cancer Developing in the Background of Progressive Massive Fibrosis. Respir Case Rep. 2023; 12(3): 109-113

Corresponding Author: Serhat Özgün, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale