e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Diffuse Alveolar Hemorrhage Due to Drugs: Two Case Reports [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2024; 13(1): 34-38 | DOI: 10.5505/respircase.2024.93823

Diffuse Alveolar Hemorrhage Due to Drugs: Two Case Reports

Sümeyra Kaplan, Ceyda Anar, Muzaffer Turan, Bunyamin Sertogullarindan
İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training And Research Hospital, İzmir, Türkiye

We present here two cases who developed diffuse alveolar hemorrhage (DAH) after using inhaled anesthetic sevoflurane and warfarin as an anticoagulant. The first patient was a 32-year-old male who underwent general surgery for appendicitis, and who developed sudden hypoxemia and bleeding at the end of the operation. Bilateral diffuse alveolar infiltrates were identified on chest X-ray, and decreased serum hemoglobin in the postoperative period. The hypoxemia resolved on the fifth day, and alveolar infiltrates disappeared from the chest X-ray. The second case was prescribed Coumadin for the treatment of atrial fibrillation and was found to have an INR value of 12.6 upon presentation to the emergency department with a complaint of hemoptysis. The patient was administered intramuscular vitamin K, and the pulmonary infiltrates were noted to have regressed radiologically on the fifth day. Although DAH is rare with both drugs, early diagnosis and treatment can be lifesaving.

Keywords: Alveolar hemorrhage, warfarin, sevoflurane.

İlaçlara Bağlı Olarak Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji: İki Olgu Sunumu

Sümeyra Kaplan, Ceyda Anar, Muzaffer Turan, Bunyamin Sertogullarindan
İzmir Kati̇p Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Antikoagülan olarak inhale anestezik sevofluran ve varfarin kullanımına bağlı yaygın alveoler kanama (DAH) gelişen iki olguyu sunmayı amaçladık. Hastanın ilki apandisit nedeniyle genel cerrahiye başvuran 32 yaşında bir erkekti. Ameliyat sonunda ani hipoksemi ve kanama tespit edildi. Akciğer grafisinde bilateral diffüz alveoler infiltratlar görüldü. Postoperatif dönemde serum hemoglobin seviyesinde düşüş gözlendi. Beşinci günde hipoksemi düzeldi ve akciğer grafisinde alveolar infiltratlar kayboldu. İkinci olgumuzda atriyal fibrilasyon nedeniyle coumadin kullanılmış olup, acil servise hemoptizi şikayeti ile başvuran hastanın INR değeri 12.6 idi. Hastaya intramusküler K vitamini verildi. Beşinci günde radyolojik olarak akciğer infiltratlarında gerileme gözlendi. Her iki ilaca bağlı DAH yaygın olmasa da erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Alveoler hemoraji, warfarin, sevofluran.

Sümeyra Kaplan, Ceyda Anar, Muzaffer Turan, Bunyamin Sertogullarindan. Diffuse Alveolar Hemorrhage Due to Drugs: Two Case Reports. Respir Case Rep. 2024; 13(1): 34-38

Corresponding Author: Sümeyra Kaplan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale