e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
COVID-19 Cytokine Storm and the Mechanisms of Immune Injury [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(3): 127-134 | DOI: 10.5505/respircase.2023.98752

COVID-19 Cytokine Storm and the Mechanisms of Immune Injury

Ali İnal, Dilaver Taş
Başkent University İstanbul Health Practice and Research Center, İstanbul, Türkiye

The first cases of COVID-19 were identified in China in 2019, and the disease subsequently spread rapidly around the world, leading it to be declared a pan-demic. The disease affects the lungs through the upper and lower respiratory tracts, and with the de-velopment of pneumonia, a clinical picture leading to respiratory failure referred to as cytokine storm occurs as a result of excessive cytokine production associat-ed with an excessive inflammatory immune response. The increase in inflammatory markers is related to acute respiratory distress syndrome, disseminated intravascular coagulation and hypercoagulation. We present here an explanation of cytokine storm and the associated immune damage mechanisms.

Keywords: Cytokine storm, COVID-19, ımmunopat-hogenesis.

COVID-19 Sitokin Fırtınası ve İmmün Hasar Mekanizmaları

Ali İnal, Dilaver Taş
Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul

COVID-19 olguları ilk olarak 2019 yılında Çin’de ortaya çıkmış ve daha sonra hızlı bir şekilde yayılarak dünyada pandemiye yol açmıştır. Hastalık üst solu-num yollarını tutmakta ve daha sonra alt solunum yollarına yayılarak akciğerleri etkilemektedir. Pnömo-ni gelişimi ile birlikte aşırı inflamatuar immün yanıt gelişimine bağlı aşırı sitokin üretimi sonucu sitokin fırtınası olarak adlandırılan solunum yetmezliğine kadar giden klinik tablo ortaya çıkmaktadır. İnflama-tuar göstergelerdeki bu artış; akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), dissemine intravasküler koagülas-yon (DİK) ve hiperkoagülasyonla ilişkilidir. Bu maka-lede sitokin fırtınası ve COVID-19’da immün hasar mekanizmaları açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sitokin fırtınası, COVID-19, immü-nopatogenez.

Ali İnal, Dilaver Taş. COVID-19 Cytokine Storm and the Mechanisms of Immune Injury. Respir Case Rep. 2023; 12(3): 127-134

Corresponding Author: Dilaver Taş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale