e-ISSN 2147-2475
Cilt : 13 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
COVİD-19 Pnömonisi Sonrası Progresyon ile Tanı Alan İdiopatik Pulmoner Fibrozis Olgusu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(3): 147-151 | DOI: 10.5505/respircase.2022.24540

COVİD-19 Pnömonisi Sonrası Progresyon ile Tanı Alan İdiopatik Pulmoner Fibrozis Olgusu

Ayşegül Pehlivanlar, Tevfik Özlü
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Has-talıkları Anabilim Dalı, Trabzon

Hastanın COVİD-19 geçirdikten sonraki akciğer tomografisinde bilateral fibrotik odaklar mevcuttu. İki ay sonraki başvurusu tomografisi ile karşılaştırıldığında fibrotik odakların bal peteği lezyonların öncülü olduğu ve COVİD pnömonisi sonrası olağan interstisyel pnömoni (UİP) paterninin meydana geldiği görüldü. COVİD-19 öncesi dispnesi olan ancak interstisyel akciğer hastalığı tanısı almayan hastada mevcut lezyonların UİP öncü lezyonları olduğu ve hastalık döneminde fibroblast aktivitesinin artışı ve fibrotik yolakların tetiklenmesi ile beraber progresyon gösterdiği düşünüldü. Hasta idiopatik pulmoner fibrozis (IPF) olgusu olarak değerlendirildi. Uzun dönem kontrollerde antiinflamatuvar tedaviler ile rahatlamayan ilerleyici fibrozis saptanan COVİD-19 hastalarında eğer UIP görünümü gelişmiş ise mutlaka İPF olasılığının düşünülmesini ve bu yönü ile hastaların COVİD-19 öncesi klinik ve radyolojik bulgularının erken IPF açısından araştırılmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: IPF, COVİD, fibrozis

A Case of Idiopathic Pulmonary Fibrosis Diagnosed with Progression Post-COVID-19 Pneumonia

Ayşegül Pehlivanlar, Tevfik Özlü
Department of Chest Diseases, Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Trabzon, Türkiye

A chest tomography taken after COVID-19 revealed bilateral fibrotic foci areas, and two months later it was seen that they had been precursors to honeycomb lesions, and that the usual interstitial pneumonia (UIP) pattern associated with post-COVID pneumonia had occurred. It was noted that the fibrotic lesions in the left lung were already present before the disease. The lesions present in the patient, who had dyspnea pre-COVID-19 but had not been diagnosed with ILD, were considered to be UIP precursor lesions that progressed with the increase in fibroblast activity and the triggering of fibrotic pathways in the course of the disease. The patient was thus diagnosed with Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF). We suggest that if a UIP appearance develops in COVID-19 patients with progressive fibrosis that is not relieved by anti-inflammatory treatments in long-term examinations, the possibility of IPF should be considered, and so the clinical and radiological findings of patients’ pre-COVID-19 should be investigated for the early identification of IPF.

Keywords: IPF, COVID, fibrosis

Ayşegül Pehlivanlar, Tevfik Özlü. A Case of Idiopathic Pulmonary Fibrosis Diagnosed with Progression Post-COVID-19 Pneumonia. Respir Case Rep. 2022; 11(3): 147-151

Sorumlu Yazar: Ayşegül Pehlivanlar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale