e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Sevofluran ile ndklenen Diffz Alveolar Hemoraji [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 73-76 | DOI: 10.5505/respircase.2022.37084

Sevofluran ile ndklenen Diffz Alveolar Hemoraji

Birsen Pnar Yldz, Didem Grgn Hattatolu, Fulya Omak Kaya
Salk bilimleri niversitesi, Yedikule Gs Hastalklar ve Gs Cerrahisi Eitim ve Aratrma Hastanesi, Gs Hastalklar Anabilim Dal, stanbul

nhale anestezik sevoflurana maruz kaldktan sonra yaygn alveolar hemoraji (DAH) gelien bir olguyu sunmay amaladk. Burada sunulan hasta, jineko-masti nedeniyle plastik cerrahiye bavuran 29 yanda bir erkek idi. Genel anestezi altnda intravenz mida-zolam (4mg), fentanil ve inhale sevofluran ile kompli-kasyonsuz cerrahi uyguland. Ameliyat sonunda ani hipoksemi ve masif kanama tespit edildi. Akcier grafisinde bilateral yaygn alveolar infiltratlar grld. Ameliyat sonras dnemde serum hemoglobin dzeyi 2,5 g/dl (13'ten 10,5 gr'a) dt. Hastaya 3 gn sreyle intravenz olarak gnlk metilprednizolon (1 gr) tedavisi verildi. Drdnc gnde hipoksemi d-zeldi ve akcier grafisinde alveolar infiltratlar kaybol-du. Literatrdeki snrl veriler, sevofluran ve DAH arasnda bir iliki olduunu gstermektedir. Bizim olgumuzda DAH' geliimine neden olan sebepler ve zemin hazrlayan faktrlerin hibiri saptanmad. Bu nedenle, DAH'dan inhale anestezik olarak sevoflu-ran'n sorumlu olduu dnlmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alveolar hemoraji, sevofloran, anestezi.

Diffuse Alveolar Hemorrhage Induced by Sevoflurane

Birsen Pnar Yldz, Didem Grgn Hattatolu, Fulya Omak Kaya
Department of Pulmonology, University of Health Sciences, Yedikule Chest Disease and Surgery Training and Research Hospital, stanbul, Trkiye

We present here a case of diffuse alveolar hemor-rhage (DAH) following exposure to inhaled anesthetic sevoflurane. A 29-year-old male was admitted to the plastic surgery department with gynecomastia. Sur-gery was performed without complication under gen-eral anesthesia with intravenously administered mid-azolam (4mg), fentanyl and inhaled sevoflurane. Immediate hypoxemia and massive hemorrhage was detected at the end of the operation, and a chest radiography revealed bilateral widespread alveolar infiltrates. The serum hemoglobin level dropped by 2.5 g/dl (from 13 to 10.5 gr) in the postoperative setting. The patient was treated with methylpredniso-lone (1 gr) administered intravenously daily for 3 days. The hypoxemia resolved and alveolar infiltrates on the chest radiograph disappeared on the 4th day. There is limited data in literature reporting on the association between sevoflurane and DAH. None of the predisposing factors or causative reasons for DAH were detected in our case, and so it can be conclud-ed that the use of sevoflurane as an inhaled anesthet-ic was responsible for the DAH.

Keywords: Alveolar hemorrhage, sevoflurane, anest-hesia.

Birsen Pnar Yldz, Didem Grgn Hattatolu, Fulya Omak Kaya. Diffuse Alveolar Hemorrhage Induced by Sevoflurane. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 73-76

Sorumlu Yazar: Birsen Pnar Yldz, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale