e-ISSN 2147-2475
Cilt : 13 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
Diffüz İdiyopatik Pulmoner Nöroendokrin Hücre Hiperplazisi; Kronik Öksürük ve Hemoptizinin Nadir Bir Nedeni: Olgu Sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(1): 30-35 | DOI: 10.5505/respircase.2023.63383

Diffüz İdiyopatik Pulmoner Nöroendokrin Hücre Hiperplazisi; Kronik Öksürük ve Hemoptizinin Nadir Bir Nedeni: Olgu Sunumu

Lale Duman, Seher Susam
SBÜ Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü İzmir

Diffüz İdiyopatik Pulmoner Nöroendokrin Hücre Hiperplazisi (DIPNECH), akciğerin pre-invazif lezyonlarının nöroendokrin hücre proliferasyon spektrumunun iyi huylu ucunda yer alan, oldukça nadir fakat tanısı zor bir hastalıktır. DIPNECH'in nedeni tam olarak bilinmemektedir. Tanı, Toraks BT'de çok sayıda kalsifik olmayan bronkosentrik nodüller ve mozaik atenüasyon gibi karakteristik bulgular görüldüğünde düşünülmelidir. DIPNECH, solunumsal semptomlarla başvuran, Toraks BT'de nodül ve mozaik atenüasyon bulguları olan hastaların ayırıcı tanısında mutlaka yer almalıdır. Periferik karsinoid tümörlerin öncüsü olarak kabul edildiğinden tanınması hayati önem taşır. Olgumuzda literatürün aksine birçok periferik karsinoid tümör nispeten hızlı gelişmiş ve hipervaskülariteye bağlı olarak ciddi hemoptiziye neden olmuştur. Hasta, ilk tanı anında mevcut olan kemik tutulumu ve kısa sürede yayılarak kalsifikasyon geliştiren karaciğer metastazları ile klinik seyir açısından literatürdeki diğer olgulardan oldukça farklıdır.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner, nöroendokrin hücre hiperplazisi, bilgisayarlı tomografi

Diffuse Idiopathic Pulmonary Neuroendocrine Cell Hyperplasia as a Rare Cause of Persistent Cough and Hemoptysis: A Case Report

Lale Duman, Seher Susam
Department of Radiology, Dr. Suat Seren Chest Disease and Thoracic Surgery Training And Research Hospital, Health Sciences University, İzmir, Turkiye

Diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia (DIPNECH) is an extremely rare but underdiagnosed pulmonary disorder at the benign end of the neuroendocrine cell proliferation spectrum of preinvasive lung lesions. The cause of DIPNECH is currently unknown. The diagnosis can be suggested when chest CT demonstrates characteristic findings, including multiple non-calcific bronchocentric random nodules and mosaic attenuation. DIPNECH should be considered in differential diagnoses of patients with pulmonary symptoms and chest CT findings of nodules with mosaic attenuation. It is vital to recognize it since it is thought to be a precursor of peripheral carcinoid tumors. Contrary to the literature, many peripheral carcinoid tumors developed relatively quickly and caused severe hemoptysis due to hypervascularity. The patient differs considerably from other cases in the literature regarding the clinical course, with bone involvement at the initial diagnosis and liver metastases that quickly spread and developed calcification.

Keywords: Pulmonary, neuroendocrine cell hyperplasia, computed tomography

Olgunun Görüntü Kesitleri
Lale Duman, Seher Susam. Diffuse Idiopathic Pulmonary Neuroendocrine Cell Hyperplasia as a Rare Cause of Persistent Cough and Hemoptysis: A Case Report. Respir Case Rep. 2023; 12(1): 30-35

Sorumlu Yazar: Lale Duman, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale