e-ISSN 2147-2475
Cilt : 11 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Böbrek Nakil Alıcısı Olan Bir Hastada Rhodococcus equi İlişkili Bakteriyemi ve Kaviter Akciğer Lezyonu: Nadir Bir Olgu Sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(3): 132-137 | DOI: 10.5505/respircase.2022.54366

Böbrek Nakil Alıcısı Olan Bir Hastada Rhodococcus equi İlişkili Bakteriyemi ve Kaviter Akciğer Lezyonu: Nadir Bir Olgu Sunumu

Furkan Kangül1, Handan Kangül2, Hadice Selimoğlu Şen1, Süreyya Yılmaz1, Nurullah Uzuner2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır

Rhodococcus equi is HIV pozitif ve organ nakil alıcısı olan immunsüpresif hastalarda özellikle tüberküloz ile sıklıkla karışan kaviter akciğer infeksiyonuna neden olan nadir bir etkendir. Altmış dokuz yaşında böbrek transplant alıcısı ve immünsüpresif tedavi alan erkek hasta 6 aydır devam eden kilo kaybı, öksürük ve hemoptizi semptomları olması üzerine dış merkeze başvurmuş. Çekilen bilgisayarlı tomografide sol akciğer alt lob üst segmentte kavite saptanmış. Malignite düşünülmesi üzerine PET-CT çekilmiş ve yüksek SUV-max tutulumu tespit edilmiş. Hasta hastanemize başvurduğunda mevcut şikayetleri devam etmekteydi. Alınan Bronkoalveolar Lavaj kültüründe ve kan kültürlerinde R. equi üremesi oldu. Hasta entübe edilerek mekanik ventilatör ile takip edildi. Kontrol ETA (endotrakeal aspirat) kültüründe A. baumannii üremesi oldu. Bunun üzerine tedaviye kolistin de eklendi. Hasta tedavisinin 23. gününde kolistine bağlı nefrotoksisite nedeniyle exitus oldu. Bildiğimiz kadarıyla bu olgu ülkemizde R. equi kaviter pnömonisinin R. equi bakteriyemisi ile birlikte görüldüğü ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: Rhodococcus equi, Bağışıklığı baskılanmış konak, Kaviter akciğer lezyonu

Rhodococcus equi Related Bacteremia and Cavitary Lung Lesion in a Patient Receiving Renal Transplant: A Rare Case Report

Furkan Kangül1, Handan Kangül2, Hadice Selimoğlu Şen1, Süreyya Yılmaz1, Nurullah Uzuner2
1Department of Pulmonary Diseases, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakır, Türkiye
2Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakır, Türkiye

Rhodococcus equi is a rare cause of cavitary lung infection that is often mistaken for tuberculosis in immunosuppressed patients who are HIV positive and in organ transplant recipients. A 69-year-old male kidney transplant patient was admitted to an external healthcare center with complaints of weight loss, cough and hemoptysis that had started 6 months earlier. A computed tomography revealed a cavity in the upper segment of the left lung lower lobe, and a PET-CT revealed a high SUV-max uptake. Upon application to our hospital, the same symptoms were identified, along with R. equi growth observed in Bronchoalveolar Lavage and blood cultures. The patient was followed up with mechanical ventilator as intubated. Acinetobacter baumannii grew in the control ETA (endotracheal aspirate) culture on the 6th day of hospitalization, and he died subsequently on the 23rd day of hospitalization from colistin-induced nephrotoxicity. To the best of our knowledge this is the first case in which R. equi cavitary pneumonia has been seen together with R. equi bacteremia in our country.

Keywords: Rhodococcus equi, Immunocompromised host, Cavitary lung lesion

Olgunun Görüntü Kesitleri
Furkan Kangül, Handan Kangül, Hadice Selimoğlu Şen, Süreyya Yılmaz, Nurullah Uzuner. Rhodococcus equi Related Bacteremia and Cavitary Lung Lesion in a Patient Receiving Renal Transplant: A Rare Case Report. Respir Case Rep. 2022; 11(3): 132-137

Sorumlu Yazar: Furkan Kangül, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale