e-ISSN 2147-2475
Cilt : 7 Sayı : 1 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Etyolojisi İlginç bir Şilotoraks Olgusu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 33-35 | DOI: 10.5505/respircase.2018.65807

Etyolojisi İlginç bir Şilotoraks Olgusu

Nalan Ogan1, Evrim Eylem Akpınar1, Tevfik Kaplan2, Gökçe Türker3, Meral Gülhan1
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kırıkkale

Şilotoraks, duktus torasikusun zarar görmesine bağlı şilöz sıvının lenfatik sistemden plevral boşluğa geçmesidir ve süt rengi sıvıda şilomikron formunda yüksek konsantrasyonda trigliserid içerir. Tanı için başlangıç testi plevra sıvı analizidir. Travmatik ve non-travmatik bir çok nedene bağlı olabilir. Bir ay önceki geçirdiği bronşit neden ile öksürük şikayeti olan ve şilotoraks saptanan olguda, dört yıl önce torakal vertebra kırığı nedeni ile ameliyat öyküsü de mevcuttu. Toraks bilgisayarlı tomografide, alt torakal vertebrada, operasyonda yerleştirilen fiksasyon çivisinin anteriora doğru kaydığı tespit edildi. Öykü, fizik muayene ve ileri tetkiklerle şilotoraksa neden olan diğer etiyolojik neden bulunamadı ve çökme kırığı ameliyatının geç komplikasyonu olduğuna karar verildi. Daha önce literatürde bu ilginç etiyolojik neden ile bildirilen benzer bir olgu bulunmaması nedeni ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Şilotoraks, vertebra operasyonu, öksürük

A Case of Chylothorax with Interesting Etiology

Nalan Ogan1, Evrim Eylem Akpınar1, Tevfik Kaplan2, Gökçe Türker3, Meral Gülhan1
1Department of Chest Diseases, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Departmant of Infectious Diseases, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale, Turkey

Chylothorax occurs when chylous fluid from the lymphatic system accumulates in the pleural space due to damage to the ductus thoracicus. The milky fluid contains a high concentration of triglycerides in the form of chylomicrons. The initial test for diagnosis is analysis of the pleural fluid. It may be associated with a number of traumatic and nontraumatic conditions. Chylothorax was diagnosed in a patient who underwent an operation for a thoracic vertebra fracture 4 years earlier who presented with bronchitis. Fixation pins in the lower thoracic vertebra inserted in the operation were observed on thorax computerized tomography. No other etiological cause for chylothorax was found based on the patient history, physical examination, or advanced examinations. It was decided that the collapse and fracture operation had a late complication. This case is presented as an interesting etiological cause of chylothorax as, to our knowledge, there is no similar case in the literature.

Keywords: Chylothorax, vertebra operation, cough

Nalan Ogan, Evrim Eylem Akpınar, Tevfik Kaplan, Gökçe Türker, Meral Gülhan. A Case of Chylothorax with Interesting Etiology. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 33-35

Sorumlu Yazar: Nalan Ogan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale