e-ISSN 2147-2475
Cilt : 11 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science COVID-19’a Bağlı Diffüz Alveoler Hemoraji: Olgu Sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(3): 156-159 | DOI: 10.5505/respircase.2022.66587

COVID-19’a Bağlı Diffüz Alveoler Hemoraji: Olgu Sunumu

Gülbahar Darılmaz Yüce1, Dorina Esendağlı1, Koray Hekimoğlu2, Merih Tepeoğlu3, Müşerref Şule Akçay1
1Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Başkent Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Diffüz alveoler hemoraji, öksürük, hemoptizi, yaygın pulmoner infiltratlar, anemi ve hipoksemik solunum sıkıntısı ile karakterize bir sendromdur. Etyolojisinde akciğer enfeksiyonları da rol oynamaktadır. Enfeksiyon riski nedeniyle COVID-19 hastalarında bronkoskopi kullanımının kısıtlanması, diffüz alveoler hemorajinin COVID-19’da yeterince tanınamamasına neden olmaktadır. Burada SARS-CoV-2 bağlamında laboratuvar, radyolojik ve bronkoskopik olarak diffüz alveoler hemoraji kanıtı olan 35 yaşındaki hastada SARS-CoV-2 için nasofarengeal sürüntü polymerase chain reaction (PCR) testi negatif saptanmış, COVID-19 tanısı bronş lavajı ile konulabilmiştir. Yüksek enfeksiyon riski nedeniyle pandemi döneminde bronkoskopi kullanımının kısıtlanması, SARS-CoV-2 PCR testi negatif immünsupresif hastalarda COVID-19 tanısının yanlışlıkla dışlanmasına veya SARS-CoV-2 PCR pozitif hastalarda diffüz alveoler hemoraji ve sekonder enfeksiyon gibi durumların yeterince tanınamamasına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Diffüz alveolar hemoraji, buzlu cam opasiteler

COVID-19-Associated Diffuse Alveolar Hemorrhage: A Case Report

Gülbahar Darılmaz Yüce1, Dorina Esendağlı1, Koray Hekimoğlu2, Merih Tepeoğlu3, Müşerref Şule Akçay1
1Department of Chest Diseases, Başkent University, Ankara, Türkiye
2Department of Radiology, Başkent University, Ankara, Türkiye
3Department of Medical Pathology, Baskent University, Ankara, Türkiye

Diffuse alveolar hemorrhage is a syndrome characterized by cough, hemoptysis, diffuse pulmonary infiltrates, anemia, and hypoxemic respiratory distress, and lung infections also play a role in its etiology. The restricted use of bronchoscopy in COVID-19 patients due to the risk of infection has led to the poor recognition of diffuse alveolar hemorrhage in COVID-19. We present here the case of a 35-year-old patient with laboratory, radiological and bronchoscopic evidence of diffuse alveolar hemorrhage who was diagnosed with COVID-19 by bronchial lavage. The restrictions on the use of bronchoscopy during the pandemic due to the high risk of infection has led diagnoses of COVID-19 to be mistakenly excluded in immunosuppressive patients with a negative SARS-CoV-2 polymerase chain reaction test, and the under-recognition of conditions such as diffuse alveolar hemorrhage and secondary infection in patients with a positive SARS-CoV-2 PCR.

Keywords: COVID-19, Diffuse alveolar hemorrhage, ground-glass opacities

Olgunun Görüntü Kesitleri
Gülbahar Darılmaz Yüce, Dorina Esendağlı, Koray Hekimoğlu, Merih Tepeoğlu, Müşerref Şule Akçay. COVID-19-Associated Diffuse Alveolar Hemorrhage: A Case Report. Respir Case Rep. 2022; 11(3): 156-159

Sorumlu Yazar: Gülbahar Darılmaz Yüce, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale